Rabu, 4 November 2015

Selamat Kembali

As salam Salam sejatera Salam sehati dan sejiwa Alhamdulillah, aku telah kembali meneruskan perjuangan dalam proses pembelajaran sepanjang hayat. Semoga diberikan kekuatan untuk ku menempuhi segala halangan dan rintangan. Aamiin.

Isnin, 23 September 2013

Definis Pengetua

Pengetua adalah seorang pentadbir, pengurus dan yang lebih penting adalah seorang pemimpin yang memainkan peranan yang amat penting di sekolah. Dalam konteks ini, ketiga-tiga tugas diistilahkan sebagai pemimpin atau kepimpinan kerana aspek pentadbiran dan pengurusan adalah berkait langsung dengan kepimpinan (Baharom et. al 2009).Pengetua berperanan memastikan kesinambungan antara struktur dengan sistem sedia ada tetapi juga mampu menggerakkan orang bawahannya untuk berubah supaya organisasi berkenaan lebih sensitif dan bergandingan bagi menangani arus perubahan yang melanda sistem pendidikan (Moh Nor & Jazmi, 2006). Kepimpinan boleh didefinasikan sebagai keupayaan mempengaruhi , memotivasi, mengubah sikap dan tingkah laku orang bawahan supaya bersetuju untuk melaksanakan program-program dan melakukan perubahan-perubahan kearah mencapai matlamat organisasi (Ishak, 2002).Drath dan Palus (dlm, Yukl, 2002)mengatakan kepimpinan adalah proses menerima apa yang orang lainlakukan secara bersama dengan itu orang akan faham dan menjadi komited.Bagi Houseet al,(dlm, Yukl, 2002) kepimpinan adalah keupayaan seseorangindividu untuk mempengaruhi, memotivasikan, dan membolehkan orang lain

Hubungan Gaya Kepimpinan terhadap guru

Hubungan gaya kepimpinan pengetua meningkatkan keseronokan kerja guru. Ia juga bertujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan antara keseronokan kerja guru lelaki dengan guru perempuan. Kajian ini dijalankan di beberapa buah sekolah menengah di Puchong, Selangor bagi mengenal pasti gaya kepimpinan pengetua dan keseronokan kerja guru. Maklumat yang didapati penting bagi membolehkan pengetua menyesuaikan gaya kepimpinan yang berkesan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya ke arah kecemerlangan pendidikan.

Kepimpinan Pengetua

Pengenalan Gaya kepimpinan seseorang pengetua sering kali dilihat mempunyai pengaruh dalam peningkatan hasil kerja guru. Pengetua sebagai pemimpin perlu mengamalkan gaya kepimpinan yang berkesan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Cabaran utamanya ialah bagaimana dia boleh mempengaruhi individu-individu di bawahnya untuk menyokong visi, misi dan strategi-strategi yang direncanakan.Kepemimpinan yang berkesan adalah asas kepada penambahbaikan sekolah yang berterusan (Muijsdan Harris, 2007 ; Abdul Ghani & Anandan, 2009).Dalam usaha memastikan kepimpinannya menjadi panduan dan ikutan, seseorang pengetua perlu menyedari bahawa gaya kepimpinannya yang relevan dengan keperluan dan kehendak semasa banyak mempengaruhi kejayaan dan keseronokan pekerja bawahannya. Pemimpin yang cmerlang lebih mementingkan perkara manakala pengurus pula mementingkan cara. Oleh itu, keupayaan dan kebolehan mereka dalam menghadapi dan menangani situasi ini memerlukan pelbagai gaya kepimpinan. Dalam merealisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) kepimpinan pengetua dianggap teras utama kepada pendidikan berkualiti iaitumerujuk kepada kecemerlangan pendidikan. (Abas Awang & Balasundran, 2002) berpendapat pengetuaadalah individu yang diamanahkan untuk merealisasi aspirasi dan pembangunan pendidikan negara.Sesungguhnya sekolah yang efektif adalah berakar umbi kepada kepimpinan pengetua yang cemerlang dan berkesan.

Selasa, 30 April 2013

Komunikasi

Komunikasi Pengurusan

Komunikasi pengurusan ialah proses bagaimana pengetua berkongsi pengalaman dengan guru-guru, kakitangan sokongan, para pelajar dan masyarakat sekitar sekolah. Seseorang pengetua yang berkesan, popular, disukai ramai dan disanjung oleh oleh guru-guru, ibu bapa dan para pelajar, perkara yang diambil perhatian ialah kemahiran berkomunikasi.
Berkomunikasi bukan sekadar bercakap, malahan berdiam diri dan berpakaian juga jenis komunikasi. Pengetua amat memerlukan kemahiran komunikasi pengurusan kerana beberapa faktor :

Kepimpinan Guru

Kepimpinan Guru
Kepimpinan guru boleh membawa maksud suatu proses di mana guru memainkan peranannya untuk mempengaruhi pelajarpelajarnya ke arah pencapaian matlamat organisasi. Menurut Wan Mohd. Zahid ( 1993 ) pemimpin menggembleng tenaga manusia ke arah penampilan produk yang berkesan. Maka di sekolah seseorang pemimpin pendidikan mengutamakan berlakunya pembelajaran yang berkesan. Menurut Hussein ( 1993 ), jenis-jenis kepimpinan guru ialah kepimpinan kurikulum, kepimpinan terhadap staf, kepimpinan Hal Ehwal Murid, kepimpinan kewangan dan fizikal, kepimpinan antara sekolah masyarakat dan kepimpinan am. Perkara utama
dalam kepimpinan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar ialah penekanan pengajaran dan pembelajaran lebih menyerupai dimensi tingkah laku yang berorientasi perhubungan manusia. Menurut Southworth ( 2000 ) menegaskan kepimpinan pengajaran adalah elemen yang penting dalam memastikan sekolah cemerlang. Manakala kepimpinan pengajaran yang konsisten mempunyai pengaruh ke atas keberkesanan sekolah dengan menetapkan matlamat sekolah dan menggalakkan perkembangan profesional di kalangan guru. Dalam kajian Shahrir dan Shahril ( 1992 ) bahawa di antara ciriciri guru yang berkualiti dari aspek personaliti ialah sifat kepimpinan adil dan tekun dalam menjalankan tugas harian. Guru bijak menguruskan masa dengan memulakan pengajaran menepati masa serta menggunakan masa pengajaran sepenuhnya, mendisiplinkan pelajar untuk mewujudkan suasana yang kondusif, berkebolehan menyampaikan kandungan pelajaran kepada pelajar supaya menarik serta berkesan, pengawasan pelajaran dan maklum balik pengajaran. Ini menunjukkan proses pengajaran dan pembelajaran ini membawa kepada pengajaran yang berkualiti dan ada hubungkait dengan pencapaian pelajar. Pendekatan tujuan kepimpinan ialah untuk melaksanakan fungsi kelompok untuk mencapai matlamat organisasi dan orang bawahan menjadi cemerlang, tetapi tingkah laku pemimpinlah yang merupakan faktor penting kepada keberkesanan organisasi. Untuk ke arah kecemerlangan pendidikan di sekolah menurut Mohamad (2001 ) adalah melibatkan proses perancangan, pendekatan pengajaran, ganjaran, galakan, bimbingan, pemulihan, pengayaan, latihan, pengawalan, penyeliaan dan kerjasama bagi pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran yang berkesan. Kejayaan pelajar dalam menempuh cabaran masa depannya sebahagian besarnya adalah dipengaruhi oleh penguasaan pengetahuan, kemahiran dan juga penghayatan nilai akhlak yang diperolehi melalui interaksi mereka dengan gurunya semasa berada di sekolah. Pendekatan yang diambil oleh seseorang pemimpin untuk bekerja bersama pengikutnya harus berdasarkan kesesuaiannya dengan ciri-ciri dan matlamat kumpulan.

Kertas Projet

KEPIMPINAN PENGAJARAN
M Najib Ghafar
Noraziah Buang
PENGENALAN
Bab ini memaparkan dan menghuraikan tanggungjawab, tugas dan peranan seorang pendidik. Dipaparkan juga peranan kepimpinan pengajaran dan hubungannya dengan kecemerlangan akademik. Di samping itu diperlihatkan juga aspek-aspek tingkah laku tugas kepimpinan pengajaran contoh guru sains yang mempunyai kaitan dengan kualiti penghasilan pengajaran dalam memajukan proses pengajaran serta halangan dan kekangan yang dihadapi oleh guru.
Tanggungjawab, Tugas Dan Peranan Guru
Pendidikan guru yang berkesan dan mempunyai kebolehan berkomunikasi mengembangkan perhubungan untuk kejayaan dan kecemerlangan sekolah. Hussein Mahmud ( 1993 ) berpendapat
bahawa perkataan tugas mempunyai konotasi dan nilai yang berbeza dengan peranan. Istilah tugas ini berkaitan rapat dengan tanggungjawab. Dalam konteks guru berkesan perlu menguasai
aspek-aspek pendidikan tentang kurikulum, pedagogi dan penilaian dengan tidak mengabaikan perkara yang berkaitan seperti psikologi dan pengurusan. Menurut Ea Ah Meng (1994), guru
berperanan sebagai pengurus kurikulum dan pemimpin pembelajaran. Manakala guru terlibat dalam perancangan kurikulum, membuat keputusan tentang kelas, meningkatkan
ketrampilan teknik pengajaran, pembelajaran, objektif domain komitmen dan tanggungjawab terhadap hasil pengajaran memenuhi arah aliran semasa mendidik. Penampilan guru sebagai
seorang pemimpin perlu menguasai kemahiran dan berketrampilan, di mana ketrampilan ini perlu diperolehi seperti pengurusan masa, perhubungan antara individu, pemikiran dan budaya membaca (Ibrahim, 1999 ). Guru sebagai pengajar merupakan pakar dalam mata pelajaran yang diajar, oleh itu guru perlu sentiasa memperbarui dirinya dengan pengetahuan yang terbaru dan sentiasa mencuba kaedah yang terbaru sesuai dengan pelajarnya. Menurut Kamaruddin (1994 ), guru dianggap pemberi maklumat, pengajar dan menggerakkan kurikulum. Selain dari itu tugas guru merangkumi pendisplin, pengganti ibu bapa, sebagai kaunselor dan penggerak kegiatan kokurikulum. Di samping mengajar, peranan guru sebagai pengelola adalah nyata. Sebenarnya
perlakuan pengajaran terdiri daripada gabungan perlakuan tentang perancangan, pelaksanaan dan penilaian ke arah pengajaran efektif ( Abd. Rahman dan Zakaria, 1995 ). Cabaran ke lima dalam wawasan 2020 menekankan pembentukan masyarakat yang saintifik, progresif dan inovatif
sebagai penyumbang kemajuan negara. Pendidikan di Malaysia telah menetapkan sasaran nisbah 60 peratus sains dan 40 peratus sastera. Oleh yang demikian sebagai seorang pendidik sewajarnya guru sains harus berkemahiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran seperti membuat pemerhatian, membuat hipotesis, membuat percubaan, menganalisis data dan membuat generalisis (Indra Devi, 1997 ). Bagi menjamin pengajaran dan pembelajaran yang efektif, guru perlu menguasai kandungan dan kemahiran yang berkaitan dengan pelajarnya ( Sharifah Alwiah, 1983 ). Menurut Ee, Ah Meng ( 1994 ) kurikulum mata pelajaran sains merupakan kurikulum teras dan aktiviti akademik merangkumi di dalam bilik darjah dan di luar bilik darjah. Pengalaman-pengalaman pengajaran yang dirancang adalah selaras dengan umur, kebolehan, minat dan kematangan pelajar. Oleh yang demikian kurikulum pembelajaran yang dirancang adalah dibimbing oleh pihak sekolah adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara menekankan kesepaduan pembelajaran pelajar serta mengutamakan kehendak dan minat pelajar berasaskan penguasaan kemahiran. Menurut Ee, Ah Meng ( 1994 ), mata pelajaran sains merupakan satu bidang kurikulum, kaedah inkuri dan penyelesaian masalah. Sains menghubungi fakta dan konsep dengan kehidupan seharian, membuat pengiktirafan dan mengaitkan pembelajaran baru dengan ilmu yang sedia ada. Pembelajaran sains melalui konteks kehidupan sebenar mampu menjadikan sumber motivasi kepada pelajar untuk belajar dengan lebih berkesan dan bersemangat Menurut dalam kajian Khalidah ( 2002 ) bahawa amalan positif guru menunjukkan guru telah menerapkan kemahiran proses sains dalam pengajarannya yang akan mempengaruhi keberkesanan menerapkan kemahiran proses sains seperti pengetahuan, kemahiran guru, strategi pengajaran guru, pencapaian pelajar dalam mata pelajaran sains dan disiplin pelajar. Manakala menurut dalam kajian Kalsom ( 2000 ) mengatakan bahawa pelajar yang mempunyai pencapaian sains yang cemerlang dan bersikap positif dapat menguasai kemahiran dan pengetahuan. Pelajar-pelajar yang mempunyai semangat untuk mempelajari sains sukarela mengambil bahagian dalam aktiviti mata pelajaran sains. Malaysia berhasrat menjadi sebuah negara yang progresif, dinamik, kreatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi menjelang tahun 2020. Dalam usaha untuk merealisasikan matlamat tersebut, penekanan terhadap sains dan teknologi seharusnya diberikan perhatian dalam sistem pendidikan
negara kita lebih-lebih lagi bahasa pengantar kurikulum sains dalam Bahasa Inggeris berupaya meneroka sebanyak mungkin ilmu serta maklumat tentang sains dan teknologi secara global (Razali, 2002). Di samping itu ilmu sains dengan mudah diterokai menggunakan bahasa antarabangsa iaitu Bahasa Inggeris dan seiringan dengan itu kerajaan menyarankan bahasa tersebut perlu diaplikasikan dalam bidang sains ( Saramma , 2003 ). Seiring dengan itu guru-guru sains secara langsung menggunakan pengajaran literasi serta penggunaan multimedia dalam proses kemahiran sains. Hasil tinjauan kajian beliau menunjukkan signifikan guru sains menggunakan Bahasa Inggeris dalam mengajar mata pelajaran sains Menengah Rendah di sekolahsekolah. Bagaimanapun menurut kajian Indra Devi ( 1997 ) bahawa guru sains yang banyak pengalaman dalam pengajaran sains dan telah menghadiri kursus dalam perkhidmatan mata pelajaran sains berkebolehan mengajar sains dengan lebih berkesan. Seseorang guru sains yang berkesan perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dan sikap yang positif yang membolehkannya menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai jenis maklumat, menyelesaikan masalah, bersikap kreatif dan dapat membuat keputusan yang rasional.
Apabila sesuatu pembaharuan dilaksanakan ke atas kurikulum, kesediaan guru dari segi sikap kebanyakkan guru dan kelengkapan sekolah tidak boleh diambil ringan kerana akan mempengaruhi kejayaan kurikulum tersebut. Seorang guru bukan sahaja menyampaikan maklumat dan pengetahuan kepada pelajar tetapi sewajarnya pandai menyampaikan isi pelajaran dengan lebih menarik dan menyeronokkan (Zulkifli, 1997). Kepimpinan guru ialah keupayaan seseorang guru dalam mempengaruhi orang dibawahnya untuk mencapai maklumat sekolah atau pendidikan. Seseorang yang mempunyai kuasa dapat dilihat apabila mempunyai kebolehan untuk menggunakan pengaruh. Sistem pengaruh melibatkan individu-individu yang berpengaruh dan individu yang dipengaruhi dan melibatkan interaksi lebih daripada dua individu.