Isnin, 27 April 2009

MENGAPLIKASIKAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DI SEKOLAH

Pengenalan
Masyarakat hari ini adalah masyarakat berorganisasi iaitu masyarakat yang tersusun dan berperaturan. Manusia dilahirkan di dalam organisasi, menerima pelajaran di dalam organisasi dan kebanyakan daripada masa dihabiskan di dalam organisasi seperti di rumah, sekolah, pejabat, syarikat, persatuan dan sebagainya. Pendek kata, kehidupan manusia hari ini tidak boleh terpisah dari organisasi sehingga mereka mati pun diselenggarakan oleh organisasi. Oleh kerana masyarakat moden kini lebih mengutamakan rasionalisasi, keberkesanan dan prestasi, maka peranan organisasi semakin kritikal dan mencabar. Salah satu cara dilakukan ialah dengan mengkordinasikan kegiatan manusia di dalam organisasi dengan sumber yang ada supaya dapat diolah melalui kepimpinan atau pengurusan yang berkesan dan berkebolehan. Proses pengurusan seperti ini merupakan sumbangan organisasi kepada masyarakat dan juga individu untuk memenuhi kehendak mereka yang berbagai dan kadangkala menekan.

Begitu juga dengan pengurusan dan organisasi sekolah, walaupun terdapat banyak masalah atau tekanan yang terpaksa dihadapi, namun penggunaan model-model pengurusan pendidikan ini secara tidak langsung boleh membantu pihak pentadbir sekolah menguruskan organisasi sekolah dengan lebih baik lagi. Terdapat enam model pengurusan pendidikan iaitu Formal Models, Collegial Models, Political Models, Subjective Models, Ambiguity Models dan Cultural Models.

Faktor-faktor dan perspektif yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan model-model pengurusan pendidikan merujuk kepada contoh yang spesifik

Organisasi sekolah terkenal dengan pencapaian sesuatu matlamat. Formal model memberi beberapa penegasan atau rasional untuk mencapai matlamat organisasi tersebut. Terdapat lima model di dalam formal model ini iaitu structural models, systems model, bureaucratic models, rational models dan hierachical models. Elemen-elemen biasa yang terdapat dalam struktur formal adalah seperti menganggap organisasi sebagai sistem, memberi tekanan kepada struktur formal, hierarki, mencari matlamat, rasional dalam pembuatan keputusan ( focus kepada matlamat ), tekanan ke atas autoriti dan kedudukan rasmi dan bertanggungjawab kepada kuasa atasan.

Salah satu cabang dalam formal model adalah structural model iaitu satu model yang berstruktur. Konsep structural model ini adalah adanya hierarki, mesti ada pengagihan tugas, perlunya pelaksanaan tugas dan pengawasannya dan ada undang-undang dan peraturan. Sebagai contoh dalam pengurusan sekolah, model ini digunakan dengan meluasnya terutama dalam pengurusan sesuatu jawatankuasa, contohnya jawatankuasa kurikulum di mana dalam struktur jawatankuasa ini terdapat hierarki iaitu pengetua sebagai penasihat diikuti oleh GPK tadbir dan kurikulum sebagai pengerusi, setiusaha dilantik dari kalangan guru biasa manakala AJK pula terdiri dari ketua-ketua bidang, ketua-ketua panitia serta penyelaras-penyelaras aliran. Setiap jawatankuasa ini pula mempunyai peranan dan tugas mereka yang tersendiri dan setiap tugasan ini pula adanya pengawasan dari pihak pentadbir. Ini kerana jawatankuasa kurikulum adalah satu jawatankuasa yang penting disetiap sekolah kerana jawatankuasa ini boleh menentukan pencapaian akademik sesebuah sekolah itu.

Seterusnya dalam formal model juga terdapat model birokrasi. Model birokrasi ini pula mempunyai jawatan tetap contohnya jawatan pengetua, pengetua adalah satu jawatan yang tetap dan penyandangnya pula boleh berubah-ubah. Model birokrasi ini juga mempunyai hierarki dan undang-undang serta tidak mengambil kira faktor-faktor personal dalam melaksanakan undang-undang dan dalam pemberian kemudahan. Masalah di dalam model ini pula ialah lebih fokus kepada prosedur dari matlamat, menekankan undang-undang, rigid dan menghalang inovasi. Pentadbir dalam sistem birokrasi ini adalah dilantik berdasarkan kelayakan, setia pada organisasi, mencorakkan apa yang dia mahu dari kerjayanya, mementingkan kemahiran professional, dia juga sedar adanya batasan kuasa dan skop, dia juga tahu dia Cuma penyandang tugas dan mentadbir berdasarkan undang-undang organisasi dan ada batasan.

Sebagai contoh dalam pengurusan sekolah, model birokratik ini lebih kepada pengetua atau guru besar sesebuah sekolah tersebut. Kita sering melihat jawatan pengetua ini sering bertukar orang atas beberapa sebab seperti bersara, kenaikan pangkat dan sebagainya. Selain itu, sering juga didapati pentadbir sekolah terutamanya golongan wanita terlalu menekankan undang-undang contohnya perlu hadir pada setiap mesyuarat tanpa alasan. Masalah seperti inilah yang kadangkala menimbulkan kebosanan pada guru-guru lain. Kadangkala mesyuarat tersebut tidak ada kena mengena pun dengan guru tersebut dan hanya membuang masa sahaja apatah lagi yang bersuara hanya seorang atau dua orang iaitu pentadbir itu sendiri. Kita boleh terima sekiranya penekanan undang-undang sekolah seperti waktu datang dan waktu balik serta perlu tepati masa untuk masuk ke kelas maka memang sesuai model ini diaplikasikan.
Seterusnya, collegial models iaitu berdasarkan kepada persetujuan ramai ( lebih kepada konsep demokrasi ). Perkongsian kuasa dan penyertaan ahli dalam membuat keputusan ada pelbagai peringkat yang terdapat dalam model ini iaitu pure collegiality yang mana di dalam model ini semua ahli dalam organisasi mempunyai hak yang sama dan terlibat dalam membuat keputusan serta restricted collegiality iaitu pengetua berkongsi kuasa dengan beberapa orang sahaja dan hanya beberapa orang sahaja yang terlibat.

Collegial model ini sebenarnya sesuai dipratikkan di sekolah-sekolah yang kecil supaya semua ahli dalam organisasi sekolah itu mempunyai hak untuk membuat keputusan. Namun begitu boleh juga diaplikasikan pada sekolah-sekolah yang besar iaitu dengan mewakilkan beberapa orang sahaja untuk membuat sesuatu keputusan.

Sebagai contoh, model ini boleh digunakan dalam sekolah-sekolah luar bandar yang bilangan guru dan murid adalah sedikit. Oleh itu pengurusan sekolah tersebut boleh mengambil kira suara semua guru sekiranya sesuatu projek atau mesyuarat dijalankan. Contohnya sekiranya sekolah tersebut hendak mengadakan sukan maka semua guru boleh memberi pendapat dan mempunyai hak masing-masing untuk membuat keputusan.

Model ini juga boleh diaplikasikan dalam pengurusan sekolah yang lebih besar lagi tetapi hanya beberapa orang guru sahaja yang terlibat. Sebagai contoh, sekiranya sekolah tersebut mengadakan kelas tambahan untuk pelajar tahun 6 maka sudah tentu pihak pentadbir akan berbincang dengan guru-guru yang terlibat dengan pengajaran dan pembelajaran tahun 6 sahaja. Walau bagaimanapun guru-guru mempunyai hak masing-masing untuk membuat sebarang keputusan berhubung perkara tersebut. Contoh lain, kebanyakan pentadbir hanya melibatkan beberapa orang guru sahaja dalam membuat jadual waktu. Biasanya guru-guru yang terlibat dengan jadual waktu ini mempunyai hak untuk menentukan mereka yang terlibat. Sememangnya dalam hal ini juga, pentadbir hanya berkongsi pendapat dengan beberapa orang guru sahaja.

Model pengurusan pendidikan seterusnya ialah political models. Konsep political models ini adalah menggunakan kuasa dan pengaruh untuk kepentingan sendiri. Dalam pengurusan sekolah, didapati model ini secara tidak langsung diaplikasikan oleh pentadbir sekolah amnya dan pengetua sekolah khususnya. Didapati pengetua yang mengguna pakai model ini lebih suka mengawal mesyuarat, sudah mengetahui keputusan mesyuarat dan mengawal informasi. Terdapat juga pengetua yang mempunyai kepentingan sendiri berselindung di sebalik isu-isu professional.

Contoh-contoh bagi political model ini pula boleh dikatakan banyak digunakan oleh pihak pentadbir dalam pengurusan sesebuah sekolah. Sebagai contoh pentadbir mempunyai banyak urusan pihak-pihak penjual dan pemasaran seperti membekalkan buku kerja atau buku rujukan kepada pihak sekolah. Dalam hal ini seorang pentadbir akan membuat tawar-menawar sehinggalah kepentingan diri sudah diperoleh. Walaupun kadangkala terdapat juga guru-guru yang membantah mengambil buku rujukan dari A misalnya tetapi oleh kerana adanya personal interest atau kepentingan pada pihak pentadbir dengan A maka guru tersebut terpaksa akur juga. Kita dapati adalah menjadi lumrah pada setiap awal tahun dan akhir tahun ramai pembekal-pembekal yang datang ke sekolah dengan membawa pelbagai alatan pengajaran dan pembelajaran. Dalam hal inilah political models ini akan diguna pakai oleh pihak pentadbir. Ini kerana melibatkan banyak kepentingan diri dari segi interaksi antara pentadbir dan pembekal ini. Ada juga pihak pentadbir yang menggunakan khidmat satu atau dua pembekal sahaja bagi membekalkan semua peralatan di sekolahnya. Maka jelas sekali terdapatnya kepentingan sendiri di sini. Hal ini bersesuaian dengan prinsip ada ubi ada batas, ada budi ada balas.

Model pengurusan pendidikan yang berikutnya adalah subjective models. Subjective models ini lebih mementingkan pandangan individu daripada kumpulan. Maksudnya kepentingan individu ini boleh membantu kepada organisasi atau kumpulan tersebut. Ia juga memberi keutamaan kepada setiap individu dalam organisasi. Jika dilihat dalam pengurusan sekolah antara formal model dan subjective model ini didapati formal model mencapai matlamat manakala subjective model pula melihat kepada orang-orang atau ahli-ahli dalam organisasi. Selain itu, formal model untuk membangunkan organisasi manakala subjective model lebih mementingkan nilai-nilai yang terdapat dalam setiap individu. Biasanya seorang pengetua yang mengambil atau yang mengguna pakai subjective model ini akan membantah ( reject ) struktur di dalam sekolah.

Sebagai contoh penggunaan subjective model ini dalam pengurusan sekolah adalah seperti masalah disiplin seperti datang lewat ke sekolah, tidak mengikut peraturan sekolah dan sebagainya. Mungkin guru-guru mempunyai pandangan masing-masing dan bersetuju dengan apa-apa keputusan bagi masalah tersebut, tetapi mungkin pada waktu yang lain pula persepsi guru tersebut akan berubah. Ianya adalah subjektif dalam membuat apa-apa keputusan maksudnya tidak mempunyai objektif dan berstruktur.

Contoh lain ialah dalam mesyuarat guru, seboleh-bolehnya pihak pentadbir yang mengguna pakai subjective model ini akan berusaha untuk meminta pandangan atau pendapat setiap gurunya. Ini kerana pihak pentadbir tersebut lebih mementingkan individu di dalam sekolahnya. Pentadbir juga tidak mengikut struktur sekolahnya kerana beliau lebih mementingkan setiap individu atau ahli atau guru di dalam organisasinya.

Model pengurusan pendidikan yang kelima pula ialah ambiguity models. Ambiguity models ini bermaksud di dalam setiap organisasi pasti ada masalah kecelaruan dan ketidakpastian yang disebabkan oleh matlamat yang tidak jelas. Model ini menekankan ketidakpastian dan ketidaktentuan. Sebab berlakunya perkara-perkara seperti ini adalah kerana matlamat yang tidak jelas, masalah kordinasi iaitu melibatkan banyak pihak serta kesan dari perubahan social, ekonomi, politik dan sebagainya. Selain itu, walaupun sesebuah organisasi ada jawatankuasa tetapi orang ahlinya selalu berubah, oleh demikian orang lain yang memberi idea tetapi orang lain yang melaksanakannya.

Sebagai contoh dalam pengurusan pendidikan prasekolah, model ini boleh diguna pakai kerana matlamat pendidikan prasekolah tiada kepastian dan ketentuan walaupun kita tahu pendidikan prasekolah adalah untuk persediaan kanak-kanak tersebut untuk memasuki tahun 1. Namun yang menjadi ketidak pastian dan terdapat kecelaruan adalah apabila pendidikan prasekolah itu berbeza dari segi matlamat yang dikehendaki oleh kementerian, jabatan, pejabat pelajaran daerah dan juga sekolah. Ini kerana kementerian bermatlamat untuk memberi peluang pendidikan awal kepada kanak-kanak yang berumur 5 dan 6 tahun tetapi pihak jabatan pelajaran negeri dan dan daerah pula mempunyai agenda dan matlamat mereka sendiri sebagai contoh pendidikan prasekolah ini perlu dikembangkan potensi kanak-kanak itu dalam pelbagai aktiviti seperti dalam sukan, hari bakat dan sebagainya. Begitu juga dengan bangunan atau keadaan fizikal prasekolah itu sendiri perlu ada keceriaan dan dengan sebab itu contohnya di Negeri Sembilan setiap tahun diadakan penggredan bagi setiap prasekolah yang ada di negeri ini untuk memilih kelas prasekolah, guru, pembantu pengurusan murid dan murid yang terbilang. Walaupun perkara begini ada kebaikannya namun terdapat juga kelemahan sekiranya sesebuah prasekolah tersebut akan menumpukan dari aspek pengurusan prasekolah seperti keceriaan daripada aspek pengurusan murid. Pihak sekolah pula kebanyakannya menetapkan matlamat semua murid prasekolah boleh menguasai kemahiran 3M iaitu membaca, mengira dan menulis apabila mereka berada di tahun 1. Dengan itu, sudah pasti pihak pengurusan prasekolah akan lebih mementingkan aspek akademik berbanding aspek-aspek lain yang perlu diperkembangkan seperti yang terdapat dalam kurikulum prasekolah. Oleh sebab itu, dalam hal-hal seperti ini, ambiguity models ini boleh diaplikasikan dalam pengurusan sekolah.

Model pengurusan pendidikan yang terakhir adalah cultural models. Cultural models adalah model yang menekankan budaya sekolah. Cultural model ini juga berkait rapat dengan nilai-nilai dan norma-norma, corak tingkah laku dan tanggapan yang sama. Elemen-elemen yang terdapat dalam model ini seperti kreatif, inovatif dan sebagainya. Kebiasaannya kegunaan cultural model ini boleh mengubah persekitaran melalui ekologi iaitu keadaan fizikal, milleu iaitu orang-orang di dalam organisasi, system social iaitu struktur organisasi dan pentadbiran serta budaya iaitu nilai, kepercayaan dan norma.

Contoh bagi kegunaan cultural model ini adalah sesebuah sekolah yang mempunyai budaya mereka yang tersendiri. Contohnya sebuah sekolah kebangsaan yang terletak di Jalan Peel di Kuala Lumpur didapati pihak pengurusan sekolah tersebut begitu mementingkan keceriaan sekolah. Oleh demikian pihak pengurusan sekolah tersebut sentiasa mempunyai idea untuk melaksanakan projek-projek yang berkaitan dengan keceriaaan sekolah seperti mengadakan gotong-royong sebulan sekali, mengadakan ceriathon iaitu mengutip derma untuk dana keceriaan sekolah tersebut. Secara tidak langsung juga pelajar di sekolah ini dibudayakan seperti menjaga kebersihan kelas dan ada dibuat pertandingan keceriaan kelas pada setiap yang mana hadiahnya diberi pada perhimpunan mingguan sekolah. Selain itu, pelajar sentiasa digalakkan menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah dan banyak tong-tong sampah disediakan. Pada pendapat pentadbir sekolah ini, sekiranya sekolah tersebut ceria dan bersih maka proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan mudah. Ini kerana pelajar sekolah tersebut boleh belajar dalam keadaan yang selesa. Di samping itu pihak pentadbir sekolah juga sentiasa memastikan ruang pejabat dan bilik-bilik pentadbir berada dalam keadaan yang kemas dan cantik. Ini kerana pada pendapat mereka pelawat akan memberikan tanggapan awal yang baik mengenai keseluruhan sekolah tersebut sekiranya suasana sekolah seperti demikian. Biasanya bagi budaya seperti ini kebanyakan pentadbirnya adalah dari kalangan golongan wanita.

Contoh lain pula ialah sebuah sekolah kebangsaan yang terdapat di Nilai, Negeri Sembilan. Budaya sekolah ini adalah berbeza sekali dengan budaya sekolah di atas. Ini kerana pihak pentadbir sekolah ini yang terdiri dari kalangan kaum lelaki langsung tidak mementingkan keceriaan sekolah tetapi budaya sekolah ini lebih kepada mengembangkan potensi pelajar sama ada dari segi akademik atau ko kurikulum. Oleh sebab itu walaupun persekitaran sekolah ini tidak ceria tetapi tidak pernah mengalami masalah disiplin yang serius. Guru-guru sekolah ini juga tidak merasa terbeban dengan kerja-kerja sampingan yang lain. Pendek kata, memang seronoklah mengajar di sekolah ini. Guru hanya menjadi pembimbing atau penasihat sekiranya terdapat pertandingan yang akan diwakili oleh pelajar tersebut. Salah satu budaya sekolah ini mengadakan aktiviti ko kurikulum pada sesi pagi dan ini terbukti berkesan apabila banyak pertandingan yang disertai oleh pelajar sekolah ini mencapai kemenangan yang membanggakan. Begitu juga dengan akademik, sekolah ini juga adalah antara yang baik. Namun begitu jika dilihat kepada persekitaran pejabat dan bilik-bilik pentadbirnya, sememangnya tiada apa yang diperlukan kerana keceriaannya tidak terserlah langsung. Itulah dua contoh tentang penggunaan cultural model ini dalam pengurusan sekolah. Sememangnya setiap sekolah itu mempunyai budaya yang tersendiri yang menjadikan sesebuah sekolah itu lebih unik lagi.

Kesimpulan

Sememangnya, keenam-enam model dalam pengurusan pendidikan ini mempunyai pendekatan yang berbeza dari segi konsep dalam pengurusan sekolah. Pengurusan sekolah juga tidak boleh berpandukan kepada satu model sahaja kerana keboleh gunaan model-model ini mengikut keutamaan dan bahagian adalah bergantung kepada peristiwa , situasi dan peserta malah juga bergantung kepada beberapa pertimbangan yang bertindihan.

Secara kesimpulannya, keenam-enam model pengurusan pendidikan tersebut mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dan sememangnya boleh diguna pakai dalam pengurusan sekolah. Ini kerana pengurusan sekolah merupakan satu bidang yang sangat luas dan merangkumi banyak aspek seperti kurikulum, ko kurikulum, hal ehwal murid dan sebagainya. Dari aspek yang disebutkan itu pula banyak lagi cabang-cabang yang terdapat di dalamnya. Maka penggunaan model-model tersebut tidaklah tertumpu kepada satu model sahaja bagi sebuah sekolah tetapi model-model tersebut boleh digunakan dalam pelbagai aspek pengurusan sekolah tersebutt.

7 ulasan:

 1. salam...apa yg kmu tulis dlm blog ni amat berguna kpd sy krn sy blh mengembangkan ilmu pengetahuan melaluinya...

  BalasPadam
 2. artikel ini banyak membantu saya dalam memahami model pengurusan di sesebuah sekolah

  BalasPadam
 3. Terima kasih untuk artikel ni.sgt membantu utk sy dlm membuat tugasan dn persediaan exam..

  BalasPadam
 4. apa maksud model data hirarki ?

  BalasPadam
 5. Jazzakallah.. terima kasih atas jasa baik tuan berkongsi ilmu

  BalasPadam
 6. sangat membantu saya dalam menyiapkan tugasan.terima kasih.

  BalasPadam
 7. sangat membantu saya dalam menyiapkan tugasan.terima kasih.

  BalasPadam